K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury
BIP.gov.pl

  Wymiana podłogi w holu kina Rejs (nr SOK-A.261.9.2020)

  To jest wersja archiwalna z dnia: 07.08.2020, 12:00, zmieniona z powodu:
  Dodano notatkę z rozpoznania rynku
  Nie podlega Ustawie
  koniec: 06.08.2020, 16:00, rozstrzygnięcie: 07.08.2020, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: kinorejs@sok.slupsk.pl

  SOK-A.261.9.2020

  1. Ogłoszenie
  2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamównienia
  3. Załączniki

  Ogłoszenie

  1. Zamawiający.
   Słupski Ośrodek Kultury
   ul. Banacha 17
   76-200 Słupsk
   www.sok.slupsk.pl
  2. Tryb udzielenia zamówienia.
   1. Postępowanie niniejsze, którego celem jest dokonanie szacowania wartości zamówienia oraz rozeznania cen rynku, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Kodeksu cywilnego oraz „Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Słupskim Ośrodku Kultury”.
   2. Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
  3. Przedmiot zamówienia.
   1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia oraz istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w Rozdziale III
   2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
   3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Termin realizacji zamówienia.
   Termin realizacji zamówienia: 15 września - 15 listopada 2020. Ze względu na prowadzony w obiekcie remont, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
  5. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert.
   1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   2. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta”, oraz niżej wymienione dokumenty:
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
    2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
   3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej.
  6. Miejsce i termin składania ofert.
   1. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 6.08.2020 r. do godz. 16:00 na adres: kinorejs@sok.slupsk.pl podając w tytule maila: oferta - wymiana podłogi w holu kina Rejs.
  7. Opis sposobu porozumienia się z Wykonawcami.
   1. Pytania dotyczące treści zapytania ofertowego można przesyłać na adres: kinorejs@sok.slupsk.pl
  8. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
   1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  9. Informacja o wyniku.
   1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną poinformowani o wyniku zapytania. Informacja przesłana zostanie na adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury: www.bip.sok.slupsk.pl
  10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
   1. Wykonawca określi cenę za realizację wszystkich prac i materiałów. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty niezbędne do wykonania zamówienia. Tak określona cena stanowić będzie podstawę do dokonania oceny oferty oraz stanowić będzie podstawę określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
   2. Powyższa cena będzie ceną netto w złotych polskich.
  11. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
   1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
    1. Najkorzystniejsza cena.
      
  12. Dostawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
  13. Prawo do unieważnienia postępowania.
   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.
  14. Ochrona Danych Osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku ul. S. Banacha 17, 76 – 200 Słupsk , tel.598456441, sekretariat@sok.slupsk.pl;

  • Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetworzenia danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetworzeniem danych osobowych droga elektroniczną (e-mail: iod
   @sok.slupsk.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.1

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego postępowania.

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  • posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


  1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

  3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  na wymianę podłogi w holu kina Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni w holu kina Rejs, która umożliwi korzystanie z obiektu osobom z niepełnosprawnością ruchową. Zakres prac obejmuje: zerwanie cokołów i części posadzki, wykonanie podjazdów przy drzwiach wejściowych i wyjściowych, naprawę i wyrównanie powierzchni, a następnie położenie wykładziny winylowej. Nowa nawierzchnia powinna być antypoślizgowa, łatwa w konserwacji, plamoodporna, kolorystycznie tożsama lub zbliżona z odcieniem wykładzin użytych w obiekcie (Fatra Novoflor Extra Optimal 3216-9). Musi również charakteryzować się wysoką odpornością na uderzenia i ścieranie oraz posiadać wszystkie niezbędne atesty wymagane dla budynków użyteczności publicznej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa na podjazdach powinna być zamontowana taśma antypoślizgowa, a przy drzwiach wejściowych i wyjściowych poręcze.

  W celu wykonania powyższych prac konieczny będzie demontaż elementów dwóch wiatrołapów (wykucie ościeżnic i naprawa powierzchni) oraz przebudowa jednego z nich (zabudowanie istniejącego otworu ścianką kartonowo-gipsową i wykucie otworu w ścianie kartonowo-gipsowej na wprost drzwi zewnętrznych).

   

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

   

   LP

  Nazwa czynności

  JM

  liczba

  1.

  Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

  m2

  10,78

  2.

  Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 z zatarciem na gładko

  miejsce

  1

  3.

  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej

  m

  4,4

  4.

  Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 30cm

  m2

  1,1

  5.

  Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym na podwójnych rusztach metalowych o profilu 100mm - zabudowa otworu drzwiowego

  m2

  5,94

  6.

  Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho - płyty ze skalnej wełny do izolacji akustycznej ROCKSONIC SUPER grub. 100mm - zabudowa otworu drzwiowego

  m2

  5,94

  7.

  Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

  m2

  12,98

  8.

  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - rozebranie części

  posadzki lastrykowej pod wykonanie pochylni

  m2

  5,4

  9.

  Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS CERPLAST powierzchni

  poziomych - pochylnie

  m2

  10,8

  10.

  Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych - pochylnie

  m2

  2,16

  11.

  Uzupełnienie betonu w elementach zbrojonych schodów prostych - pochylnie

  m3

  2,16

  12.

  Zerwanie cokolika z lastryka wysokości 15cm

  m

  89,58

  13.

  Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy - uzupełnienie tynków po skutych cokołach z lastryka

  m

  89,58

  14.

  Gruntowanie preparatami gruntującymi weber 4716 powierzchni poziomych

  m2

  62,9

  15.

  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad  8m2 (zaprawa samopoziomująca weber.floor 4150 - sucha mieszanka)

  m2

  62,9

  16.

  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV, akustyczna

  m2

  62,9

  17.

  Zgrzewanie wykładzin rulonowych

  m2

  62,9

  18.

  Cokoliki przyścienne z PCV klejone na wysokości 15cm

  m

  89,58

  19.

  Dostawa i montaż poręczy ze stali nierdzewnej o przekątnej 3,5cm wzdłuż pochylni (2x2,5m)

  m

  5

  20.

  Montaż pasów antypoślizgowych z taśm wykonanych z materiału antypoślizgowego, trudnościeralnego na nośniku PVC (czarnych taśm o szerokości 50mm), na powierzchni wykładzin pochylni.

  mb

  17,5

   

   LP

  Wymagania zamawiającego dot. wykładziny rulonowej PCV

  parametry

  1.

  Klasyfikacja użytkowa

   klasa 34/43

  2.

  Grubość całkowita

  ≤ 2,0mm

  3.

  Odporność na ścieranie

   grupa T

  4.

  Klasa ogniowa

  klasa Bfl-s1

  5.

  Odporność na poślizg

  DS

  6.

  Odporność na poślizg na mokro

  R10

  7.

  Wgniecenia resztkowe

  ≤ 0,1mm

  8.

  Stabilność wymiarowa

  ≤ 0,4%

  9.

  Trwałość kolorów

  bardzo dobra

  10.

  Odporność chemiczna

  bardzo dobra

  11.

  Odporność na światło

  bardzo dobra

  12.

  Kolorystyka

  tożsama lub zbliżona z kolorystyką wykładzin użytych w obiekcie (Fatra Novoflor Extra Optimal 3216-9)*

  *wykonawca przedstawi zamawiającemu minimalnie 4 wzory wykończenia w proponowanej przestrzeni kolorystycznej.

  1.  Wymagania dotyczące materiałów i wykonywanych prac:
   1. Materiały użyte do prac budowlanych i wykończeniowych powinny posiadać badania i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
  1. Wymagana minimalna gwarancja:
  1. Na przeprowadzone roboty budowlane - minimum 5 lat.
  2. Na wykładzinę winylową - minimum 5 lat.

   Załączniki

  3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  4. Formularz Ofertowy
  5. Wzór Umowy
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Maciej Swornowski
  Publikacja dnia: 28.07.2020, 19:35
  Dokument oglądany razy: 86
   
Strona podmiotowa Słupskiego Ośrodka Kultury