K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury
BIP.gov.pl

  Renowacja foteli kinowych w sali kina Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury (nr SOK-DZ.261.2.2019)

  To jest wersja archiwalna z dnia: 08.11.2019, 12:00, zmieniona z powodu:
  Dodano wynik
  Nie podlega Ustawie
  koniec: 31.10.2019, 23:59, rozstrzygnięcie: 08.11.2019, 12:00 (rozstrzygnięty), kontakt: kinorejs@sok.slupsk.pl
  1. Ogłoszenie
  2. Załączniki

   

  Rozdział I

  1. Zamawiający.
   Słupski Ośrodek Kultury
   ul. Braci Gierymskich 1
   76-200 Słupski
   www.sok.slupsk.pl

  2. Tryb udzielenia zamówienia.

   1. Postępowanie niniejsze, którego celem jest dokonanie szacowania wartości zamówienia oraz rozeznania cen rynku, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Kodeksu cywilnego oraz „Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Słupskim Ośrodku Kultury”.

   2. Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

  3. Przedmiot zamówienia.

   1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia oraz istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w Rozdziale III

   2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

   3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  4. Termin realizacji zamówienia.
   Termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2020.

  5. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert.

   1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

   2. Oferta winna zawierać wypełniony „Formularz ofertowy” , którego wzór umieszczony jest w Rozdziale II oraz niżej wymienione dokumenty:

    1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

    2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

   3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej.

  6. Miejsce i termin składania ofert.

   1. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 31 października 2019 r. na adres: kinorejs@sok.slupsk.pl podając w tytule maila: oferta - renowacja foteli kinowych.

  7. Opis sposobu porozumienia się z Wykonawcami.

   1. Pytania dotyczące treści zapytania ofertowego można przesyłać na adres: kinorejs@sok.slupsk.pl

  8. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

   1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  9. Informacja o wyniku.

   1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną poinformowani o wyniku zapytania. Informacja przesłana zostanie na adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury: www.bip.sok.slupsk.pl

  10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

   1. Wykonawca określi cenę za realizację wszystkich prac i materiałów. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty, opłaty niezbędne do wykonania zamówienia. Tak określona cena stanowić będzie podstawę do dokonania oceny oferty oraz stanowić będzie podstawę określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

   2. Powyższa cena będzie ceną netto w złotych polskich.

  11. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

   1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:

    1. Najkorzystniejsza cena.

      

   2. Dostawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

  12. Prawo do unieważnienia postępowania.

   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.

  13. Ochrona Danych Osobowych

   1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

   2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku ul. Braci Gierymskich 1, 76 – 200 Słupsk , tel.598456441, sekretariat@sok.slupsk.pl;

   3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetworzenia danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetworzeniem danych osobowych droga elektroniczną (e-mail: iod@sok.slupsk.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.1

   4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego postępowania.

   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

   7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

   8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

   9. posiada Pani/Pan:

    1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;

    3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3 ;

    4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

   10. nie przysługuje Pani/Panu:

    1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Opis przedmiotu zamówienia
   1. Podglądowe zdjęcie fotela
   2. Poglądowe zdjęcie fotela 2
  3. Wzór Umowy

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Maciej Swornowski
  Publikacja dnia: 23.10.2019, 10:04
  Dokument oglądany razy: 318
   
Strona podmiotowa Słupskiego Ośrodka Kultury