W dniu 15 maja 2024 roku o godz. 12:15 nastąpiło otwarcie ofert w konkursie na ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności usługowo-gastronomicznej w budynku Emcek - Słupskiego Ośrodka Kultury, al. 3 Maja 22 w Słupsku.

Protokół z konkursu do pobrania

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności usługowo-gastronomicznej w budynku Emcek - Słupskiego Ośrodka Kultury, al. 3 Maja 22 w Słupsku.

Organizator i przedmiot konkursu

 1. Słupski Ośrodek Kultury ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności usługowo-gastronomicznej w budynku Emcek - Słupskiego Ośrodka Kultury, al. 3 Maja 22 w Słupsku.
 2. Przedmiotem konkursu jest najem lokalu użytkowego składającego się z: w pełni wyposażonego zaplecza kuchennego, baru oraz toalety dla gości. Lokal znajduje się w budynku Emcek al. 3 Maja 22, o którym mowa w pkt. 1, będącym w użytkowaniu Słupskiego Ośrodka Kultury, o łącznej powierzchni 127,52m2 zwanego dalej „Lokalem”, na czas oznaczony 2 lat. Okres najmu rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 6 czerwca 2024 r.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej, zwanego dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.sok.slupsk.pl
 3. Każdy z przystępujących do konkursu ofert zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Warunki udziału w konkursie

 1. Oferty mogą składać osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – w dziedzinie gastronomii potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w zakresie będącym przedmiotem Konkursu i nie zawiesili jej na moment składania oferty (określenie rejestru działalności gospodarczej i numeru wpisu [dot. rejestracji w KRS] oraz numeru identyfikacji podatkowej i numeru REGON winno znaleźć się w ofercie w celu umożliwienia Wynajmującemu sprawdzenia podanych w ofercie danych).
 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Konkursie należy złożyć następujące dokumenty:
 3. a) Oświadczenie Oferenta o prowadzeniu działalności gospodarczej – w dziedzinie gastronomii, w zakresie będącym przedmiotem Konkursu określonym w Regulaminie, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 (oświadczenie w formularzu ofertowym),
 4. b) Informację o doświadczeniu w realizacji usług o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu Konkursu,
 5. c) Propozycję koncepcji współpracy, w tym:

- opis programu funkcjonalno-użytkowego mającego na celu wzbogacenie oferty kulturalnej osiedla/miasta i aktywizację najmowanej przestrzeni, w formie organizacji zajęć, warsztatów, spotkań itp.,

- opis form zabezpieczenia ładu i porządku w najmowanych pomieszczeniach oraz przed lokalem.

 1. d) Oryginały pełnomocnictw, jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika.
 2. 3. Oferta musi zawierać podpisany przez Oferenta wypełniony czytelnie i w całości Formularz ofertowy (zał. Nr 2 Formularz ofertowy) oraz podpisane Oświadczenie ( zał. Nr 1 Oświadczenie).
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w oparciu o ustalone kryteria:
 4. a) kryterium 1 – stawka czynszu - oferowana cena brutto za 1m2 powierzchni Lokalu - waga 70 %,
 5. b) kryterium 2 – opis programu funkcjonalno-użytkowego klubokawiarni mającego na celu wzbogacenie oferty kulturalnej osiedla/miasta i aktywizację najmowanej przestrzeni, w formie organizacji zajęć, warsztatów, spotkań itp., – waga 15 %,
 6. c) kryterium 3 – opis form zabezpieczenia ładu i porządku w najmowanych pomieszczeniach oraz przed lokalem - waga 15 %.
 7. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 15 maja 2024 roku do godziny 12.00 w sekretariacie Słupskiego Ośrodka Kultury, ul. Banacha 17, 76-200 Słupsk. Oferty wysyłane pocztą należy kierować na adres: Słupski Ośrodek Kultury, ul. Banacha 17, 76-200 Słupsk. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oraz dokładnym adresem oferenta, z napisem :

„Oferta konkursowa na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności usługowo-gastronomicznej w budynku Emcek - Słupskiego Ośrodka Kultury, al. 3 Maja 22 w Słupsku.

Nr sprawy: SOK-A.221.01.2024

Nie otwierać przed dniem 15 maja 2024 r. godz. 12:00 ”

 1. Oferta ważna jest minimum 60 dni od upływu dnia do składania ofert.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. o godzinie 12:15 w sali nr 4 w budynku Słupskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Banacha 17.

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo dokonania wyboru oferty wg kryteriów określonych w § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu, jak również uznania, że Konkurs nie dał oczekiwanego rezultatu oraz unieważnienia Konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie oraz bez podania przyczyny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do uznania konkursu za ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w regulaminie konkursu.
 4. Decyzja Organizatora w kwestii wyboru najkorzystniejszej oferty jest ostateczna. Oferentom nie przysługują środki odwoławcze od wyników Konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Z-ca Dyrektora SOK –Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska – 789357990 w godz. 12.00-18.00.
 • Kierownik Administracyjny – Maciej Swornowski –  512338018 w godz. 10.00-16.00.

Załączniki

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Wzór umowy
 4. Protokół
 5. Oświadczenie
 6. Formularz ofertowy