Zarządzenia

Zarządzenie nr 2/22 w sprawie sprawie uchylenia Regulaminu obowiązującego w Słupskim Ośrodku Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego i stanie epidemii

Zarządzenie nr 05/21 w sprawie zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 02/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Słupskiego Ośrodka Kultury

   - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/21 - regulamin
   - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 02/21

Zarządzenie nr 01/21 w sprawie ustalenia Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000zł netto.

Zarządzenie nr 04/20 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia budynków Słupskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 06/19 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem z dnia 19 listopada 2019

Zarządzenie nr 04/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup wyposażenia obiektu Emcek

Zarządzenie nr 2/19 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

   - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/19 - instrukcja kancelaryjna SOK

   - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/19 - jednolity rzeczowy wykaz akt SOK

   - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/19 - instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego SOK

Zarządzenie nr 20/18 w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 19/18 w sprawie powołania Rady Programowej SOK

Zarządzenie nr 17/18 w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 16/18 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu, wyposażenia, świadczenia usług technicznych oraz transportu mienia przez Słupski Ośrodek Kultury

Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 14/18 w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru Umów w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 13/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

Zarządzenie nr 12/18 w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 11/18 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach

Zarządzenie nr 8/18 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 6/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Nagradzania dla Pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury

- załącznik nr 1 do zarządzenia 6/18 - regulamin wynagradzania
- załącznik nr 2 do zarządzenia 6/18 - regulamin nagradzania

Zarządzenie nr 4/18 w sprawie powołania zastępcy dyrektora

 

Zarządzenie nr 3A/18 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Słupskim Ośrodku Kultury w Słupsku

Zarządzenie 1/18 w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu sal, sprzętu technicznego, sprzedaży usług kulturalnych i transportowych

  1. Cennik SOK, załącznik do zarządzenia 1/18
  2. Aneks nr 1 do zarządzenia 1/18
  3. Aneks nr 2 do zarządzenia 1/18
  4. Aneks nr 3 do zarządzenia 1/18
  5. Aneks nr 4 do zarządzenia 1/18
  6. Aneks nr 5 do zarządzenia 1/18
  7. Aneks nr 6 do zarządzenia 1/18
  8. Aneks nr 7 do zarządzenia 1/18

Uchwała intencyjna w sprawie połączenia SOK i MCK