Archiwum zarządzeń Słupskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 04/21 w sprawie zmiany w Regulaminie spektakli, seansów filmowych oraz pokazów odbywających się w przestrzeniach zamkniętych SOK w czasie zagrożenia epidemiologicznego, Regulaminie wypoczynku organizowanego przez SOK w czasie zagrożenia epidemiologicznego oraz Regulaminie imprez plenerowych organizowanych przez SOK w czasie zagrożenia epidemiologicznego

   - załącznik nr 1 - spektakle, seanse filmowe i pokazy

   - załącznik nr 2 - wypoczynek

   - załącznik nr 3 - imprezy plenerowe

Zarządzenie nr 03/21 w sprawie zmiany w Regulaminie przebywania w obiektach Słupskiego Ośrodka Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Zarządzenie nr 3/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej SOK

Zarządzenie w sprawie regulaminu ochrony danych osobowych

Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych

Zarządzenie w sprawie użytkowania samochodu służbowego

Zarządzenie w sprawie zamówień publicznych

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej

Zarządzenie w sprawie regulaminu ochrony budynków

Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i archiwum zakładoweg

 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 2. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

Zarządzenie w sprawie odzieży roboczej

Zarządzenie w sprawie rozliczania Faktur VAT

Zarządzenie w sprawie kontroli wydatkow publicznych

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kodesku etycznego

Kodeks Etyczny

Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

 1. Regulamin organizacyjny
 2. Załącznik do regulaminu

Zarządzenie w sprawie korzystania z komputerów służbowych

Zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania i nagradzania

 1. Regulamin wynagradzania
 2. Regulamin nagradzania

Zarządzenie w sprawie polityki bezpieczeństwa

Zarządzenie w sprawie stosowania kas fiskalnych

 

Zarządzenie w sprawie zasad BHP obowiązujących w Pracowni Ceramicznej

Zarządzenia

Zarządzenie nr 2/22 w sprawie sprawie uchylenia Regulaminu obowiązującego w Słupskim Ośrodku Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego i stanie epidemii

Zarządzenie nr 05/21 w sprawie zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 02/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Słupskiego Ośrodka Kultury

   - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/21 - regulamin
   - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 02/21

Zarządzenie nr 01/21 w sprawie ustalenia Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000zł netto.

Zarządzenie nr 04/20 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia budynków Słupskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 06/19 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem z dnia 19 listopada 2019

Zarządzenie nr 04/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup wyposażenia obiektu Emcek

Zarządzenie nr 2/19 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

   - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/19 - instrukcja kancelaryjna SOK

   - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/19 - jednolity rzeczowy wykaz akt SOK

   - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/19 - instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego SOK

Zarządzenie nr 20/18 w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 19/18 w sprawie powołania Rady Programowej SOK

Zarządzenie nr 17/18 w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 16/18 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu, wyposażenia, świadczenia usług technicznych oraz transportu mienia przez Słupski Ośrodek Kultury

Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 14/18 w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru Umów w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 13/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

Zarządzenie nr 12/18 w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 11/18 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach

Zarządzenie nr 8/18 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 6/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Nagradzania dla Pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury

- załącznik nr 1 do zarządzenia 6/18 - regulamin wynagradzania
- załącznik nr 2 do zarządzenia 6/18 - regulamin nagradzania

Zarządzenie nr 4/18 w sprawie powołania zastępcy dyrektora

 

Zarządzenie nr 3A/18 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Słupskim Ośrodku Kultury w Słupsku

Zarządzenie 1/18 w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu sal, sprzętu technicznego, sprzedaży usług kulturalnych i transportowych

 1. Cennik SOK, załącznik do zarządzenia 1/18
 2. Aneks nr 1 do zarządzenia 1/18
 3. Aneks nr 2 do zarządzenia 1/18
 4. Aneks nr 3 do zarządzenia 1/18
 5. Aneks nr 4 do zarządzenia 1/18
 6. Aneks nr 5 do zarządzenia 1/18
 7. Aneks nr 6 do zarządzenia 1/18
 8. Aneks nr 7 do zarządzenia 1/18

Uchwała intencyjna w sprawie połączenia SOK i MCK

Prawo

Uchwała w sprawie połączenia SOK i MCK i status SOK:

DZ_URZ_WOJ_2018_196_uchwala_nr_XLVI_629_17

 

brak ofert